حدیث دلجو
حدیث دلجو

داش آموخته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

راضیه آلا
راضیه آلا

دانش آموخته کارشناسی مدیریت بازرگانی

زهرا حسین پور
زهرا حسین پور

دانش آموخته کارشناسی روانشناسی

فاطمه صادقی
فاطمه صادقی

دانش آموخته کارشناسی روانشناسی

حمیده راشدی
حمیده راشدی

دانش آموخته دیپلم انسانی

ثریا اسدنژاد
ثریا اسدنژاد

دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی

مبینا رمضانی
مبینا رمضانی

دانش آموخته کارشناسی مدیریت صنعتی