راحله آلا
راحله آلا

دانش آموخنه کارشناسی مددکاری اجتماعی خانواده

رضا مشایخی
رضا مشایخی

رئیس آزمایشگاه و پاتولوژی بیمارستان پارس

گیتی اعتماد
گیتی اعتماد

استاد دانشگاه معمار و شهرساز

سمیه سیدی
سمیه سیدی

ویراستار و مترجم زبان انگلیسی