پرویندخت وزیری یزدی
پرویندخت وزیری یزدی
رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت علمی انرژی اتمی