علی وزیری منفرد
علی وزیری منفرد
خزانه دار

دانش آموخته کارشناسی برق