سمیه سیدی
سمیه سیدی
عضو هیئت مدیره

ویراستار و مترجم زبان انگلیسی