رضا مشایخی
رضا مشایخی
عضو هیئت مدیره

رئیس آزمایشگاه و پاتولوژی بیمارستان پارس