راضیه آلا
راضیه آلا

دانش آموخته کارشناسی مدیریت بازرگانی