حدیث دلجو
حدیث دلجو
مربی

داش آموخته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی