بابک وزیری منفرد
بابک وزیری منفرد
عضو هئیت مدیره

دانش آموخته کارشناسی الکترونیک