حمایت مالی

شماره کارت: ۸۳۵۰ ۶۵۲۹ ۳۳۷۶ ۶۱۰۴

شماره حساب: ۷۴ ۲۶۴۰ ۸۲۲۹ بانک ملت شعبه میدان هروی

شماره شبا: IR81 0120 0000 0000 8229 2640 74